REKLAMI GEÇ

Denizli Protokolü’nün “Dünya İnsan Hakları Günü” ile ilgili mesajları

Denizli Protokolü’nün “Dünya İnsan Hakları Günü” ile ilgili mesajları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 70 yıl önce 10 Aralık 1948 yılında ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde her yıl 10 Aralıkta kutlanan “Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle başta Denizi Valisi olmak üzere, protokol üyeleri birer mesaj yayımladı.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 10 Aralık 2018 Pazartesi, 13:08

Yayımlanan mesajların genelinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birisi olduğu ve beyannamenin yaşam hakları başta olmak üzere ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi hak ve özgürlükleri güvence altına alan yasal bir teminat olduğu konuları üzerinde paylaşımlar yapıldı.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımlanan mesajlar şöyle:

DENİZLİ VALİSİ HASAN KARAHAN
İnsanlık tarihinin en önemli belgelerinden olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, yaşam hakkı başta olmak üzere ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi hak ve özgürlükleri güvence altına alan yasal bir teminattır. Ayrıca, dünyanın özgürlük, adalet ve barış için yaşanacak bir yer haline getirilmesi için milletlerin ve devletlerin ortak iradesini belirtir.
Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ve tarihi boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını ortaya koymuş ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelere taraf olmuştur.

İnsan haklarının temelinde, evrensel değerler olan bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklar, Devletimizin ve hukukun güvencesi altındadır. İnsanın en temel hakkı olan yaşama, düşünce, çalışma, eğitim gibi bir dizi özgürlüğü Anayasamızda değişmez kurallara bağlanarak, yasal güvence altına alınmıştır.

Günümüzde maalesef hala dünyanın farklı yerlerinde en temel insan hakları ihlal edilmekte ve milyonlarca insan bu haklardan mahrum halde yaşamaktadır. Hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözle değil özünde de kabul edilip yaşatılması gerekmektedir.

Devletimiz; insan haklarının ülkemizde, beyannamenin ruhuna uygun olarak en etkin şekilde hayata geçirilmesi noktasında gösterdiği hassasiyeti; dünyanın neresinde olursa olsun en temel insan haklarından dahi yoksun durumda bulunan tüm dünya milletlerine de sahip çıkarak küresel ölçekte de sergilemeye devam etmektedir.

Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası’nın tüm insanlığa, milletimize; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
GÜLİZAR BİÇER KARACA
İnsan hakları evrensel beyannamesiyle güvence altına alınan bir çok hak gibi, Çevre hakkı da bir insan hakkıdır. Yaşam hakkımızın türevi Çevre Hakkımız en temel haklarımızdan biridir. Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevre salt vatandaşların değil, tüm insanlığın ortak varlığıdır.

Bütün insan hakları gibi çevre hakkı da evrenseldir, bölünmezdir, bütünseldir, diğer tüm haklarla bağlantılıdır. İnsan haklarının biri diğerine tercih edilemez. Dolayısıyla insan hakları ihlallerinin hepsi gibi çevre hakkının da ihlali, önemli ve mücadele edilmesi gereken bir alandır.

Toplumumuzun ve ülkemizin yararını göz ardı eden yatırımların, ülkemizin kaynaklarını talan eden uygulamaların, çevrenin kirletilmesinin ve doğanın sömürülmesine neden olan enerji santrallerinin, altın madenlerinin, otoyolların yapıldığı ülkemizde çevre hakkı özünde bir demokrasi sorunudur.

Demokrasimize sahip çıkmak için; doğanın talanına, çevrenin kirlenmesine karşı hak mücadelesi vermeye devam edeceğim. Bugün çevre hakkımıza sahip çıkmazsak, insanın varlığını ortadan kaldırma tehlikesini barındıran doğamıza sahip çıkmazsak yarın haklarından bahsedeceğimiz insanlar olmayacak. 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlanacak bir gün değil, hak mücadelemizi büyüteceğimiz gündür.

DENİZLİ BARO BAŞKANI AV. MÜJDAT İLHAN
İkinci Dünya Savaşının hemen ertesinde ve iki büyük savaştan edinilen acı deneyimlerin üzerine, ortak bir değerler oluşturmak amacıyla 1945 yılında, Birleşmiş Milletler’ in kuruluşundan 3 yıl sonra Evrensel Bildirge’nin kabulü ve insan haklarının evrenselliği fikri insanlık için büyük bir kazanımdır. Ancak  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yanında, onlarca uluslararası sözleşmede yer alan bu hakların sadece teoride olduğu, pratikte ise maalesef ihlallere açık olduğu görülmektedir.

İnsan Hakları, doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür.  Yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, mülk edinme hakkı, seyahat hakkı, haberleşme hakkı, kendini özgürce ifade etme hakkı, hak arama hakkı, seçme ve seçilme hakkı, özel yaşamın korunması hakkı, devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma vb. birçok temel insan hakkının adını ‘’hukuk devleti’’ olarak kabul eden her ülkede kayıtsız şartsız güvence altına alınması gerekmektedir. Çünkü insan hakları, insanın sahip olduğu temel hakları tanımlayarak, güvence altına alan ve bu hakların korunmasına yönelik düzenlemeler içeren, insanlığın ortak değeridir.

Bugün ülkemizde yargı ve hukuk alanında yaşanılan sorunların temel nedeni, insan hak ihlalleridir. Bireyin fazlaca özgürleştirildiği savıyla görmezden gelinen, yadsınan insan haklarının, hukukun ve insanlık değerlerinin savunulmasında, geliştirilmesinde, evrensel kaidelere uygun olarak uygulanmasında önemi büyüktür. İnsan haklarını esas alan, demokratik, laik hukuk düzeninin, ulus devlet anlayışının tüm yurttaşlarımızda ortak bir dayanışma duygusu içinde olması da bir zorunluluktur.

Ülkemizdeki insan hakları ihlallerine karşı her platformdaki hukuk mücadelemizi bugün olduğu gibi yarın da sürdürmek, dünyanın neresinde olursa olsun insan haklarının ve insanlık değerlerinin ihlaline de aynı duyarlılıkla karşı çıkmak, demokratik, özgürlükçü ve insan haklarına saygılı bir hukuk devleti haline getirmek insanlık görevimizdir. Denizli Barosu olarak hukukçu duyarlılığı ve sorumluluğu ile çalışmalarımızda bu konuda tüm gayretleri esirgemeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşır, saygılar sunarız.

DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin yıl dönümünü kutluyor, soydaşlarımızın yaşadığı topraklar ile yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın her neresinde olursa olsun savaşların ve yoksulluğun son bulmasını, akan kanın bir an önce durmasını, oradaki insanların da refaha ulaşıp huzur bulmasını diliyorum.  Bu yıl, 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70’inci yıl dönümü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler, bu kararından 2 yıl sonra da aynı tarihi Dünya İnsan Hakları Günü olarak ilan etti. Çağlar aşmış bir medeniyet olarak, var olduğumuz günden bu yana gerek gelenek ve göreneklerimiz, gerekse inancımız gereği, her zaman insanı merkez alan bir yaşam felsefesini düstur edinmiş eşsiz bir milletiz. Nerede bir mazlum ya da ihtiyaç sahibi varsa, el uzatmış; yardım etmiş bir devletiz. Ulaştığı her yere adaleti götürmüş, yerleştiği her yeri dört başı mamur etmiş bir medeniyetiz. Alicenaplığı ve adaletiyle dünyanın dört bir tarafına nam salmış insanımız, yer bulduğu coğrafyalarda huzurun ve refahın da teminatı olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin yıl dönümünü kutlarken, soydaşlarımızın yaşadığı topraklar ile yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın her neresinde olursa olsun savaşların son bulmasını, akan kanın bir an önce durmasını, oradaki insanların da huzur bulmasını diliyorum.”

DENİZLİ İŞ KADINLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (DİKAB)
İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır.  İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi oluşturmaktadır. 70. Yıldönümünü kutladığımız ve tüm devletlerin ortak iradesiyle oluşturulan, insanlık onurunun gereği olan hak ve özgürlüklerin tek tek sayıldığı söz konusu Beyanname, insan hakları alanında evrensel düzeydeki en önemli temel referans kaynağı olmayı sürdürmektedir.

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, çocuklar, engelliler ve korunmaya muhtaç gruplara yönelik özel tedbirler alınması, ülke olarak önemli yol kat ettiğimiz işkencenin, tamamen ortadan kaldırılması gibi, insan hakları alanındaki tüm tedbirlerin ülkemiz mevzuat altyapısında tüm detayları ile yer almasının sağlanması, Türkiye tarafından 1954’te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslar arası sözleşmelerin tüm yükümlülüklerini yerine getirmemiz önem arz etmektedir.

Denizli İş Kadınları Birliği Derneği olarak; “insan hakları” kavramının toplumumuz ve devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarınca benimsenmesini sağlamanın bir kalkınma ve “var olma” meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda; sadece ülkemizde değil; uluslararası alanda her geçen gün artan her türlü ayırımcılık ve hoşgörüsüzlük ve aşırıcılık gibi ortak tehditlerin yanı sıra, düzensiz göç, mülteciler gibi insani konular da toplumlarımızın acil ortak çözüm üretilmesi için her türlü desteği vermeyi hazır olduğumuzu ve üzerimize düşen her türlü görevi yapacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı
 

Hava Durumu

DenizliSıcaklık (°C)Durum
En
Düşük
En
Yüksek
17 Nisan 2024 Çarşamba 13 29Çok Bulutlu
18 Nisan 2024 Perşembe 12 29Çok Bulutlu
19 Nisan 2024 Cuma 11 27Parçalı Bulutlu
20 Nisan 2024 Cumartesi 11 22Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
21 Nisan 2024 Pazar 8 26Parçalı Bulutlu