REKLAMI GEÇ

GEKA’ya genel sekreter aranıyor

GEKA’ya genel sekreter aranıyor

Denizli-Aydın-Muğla illerini kapsaman ve merkezi Denizli olan, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na, genel sekreter alınacak.

/ DENİZLİHABER / 20 Ağustos 2009 Perşembe, 16:02

25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2009/15236 sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu kararıyla, Denizli-Aydın-Muğla’yı kapsayan ve merkezi Denizli olarak belirlenen Kalkınma Ajansı kurulmuştu. İlk toplantısında Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) adı verilen ajansa, genel sekreter alımı yapılacak.

Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; GEKA’ya genel sekreter olmak isteyenlerde aranan başvuru şartları şunlar:
Başvuru için adaylarda, 5449 sayılı Kanunda belirtilen aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
d) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olmak,
e) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

Başvuruda İstenen Belgeler:
1) Başvuru Dilekçesi,
2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
3) Bir adet vesikalık fotoğraf,
4) Geçmişte yaptığı hizmetleri ve çalıştığı işleri ayrıntılı olarak belirteceği özgeçmiş

Yalnızca Kazanan Adaydan İstenecek Belgeler:
1) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
2) Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgâh Belgesi
3) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler.
4) Yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular Yönetim Kurulunca değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler Ajansta görevlendirilmez, bunlarla sözleşme yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Tarihi, Başvuru Şekli ve Yeri: Başvurmak isteyen adayların, gerekli belgelerle birlikte Denizli Valiliği’ne (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Valilik Hizmet Binası 20059-DENİZLİ ) elden ya da posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Başvurular 24 Ağustos- 10 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılacak olup 10 Eylül 2009 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı