REKLAMI GEÇ

Merkezefendi Belediyesi’nin işlemlerindeki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına yansıdı

Merkezefendi Belediyesi’nin işlemlerindeki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına yansıdı

AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, Merkezefendi Belediyesi’nin Sayıştay tarafından yapılan denetimlerinde ortaya çıkarılan usulsüzlüklere dikkat çekti, tepki gösterdi. Durmaz, “Merkezefendi Belediyesi’ndeki iş bilmezlik, usule aykırılıklar ve yolsuzluklar raporlarla ortaya çıkarılmıştır” dedi.

Haber Merkezi / DENİZLİHABER / 16 Aralık 2023 Cumartesi, 14:02

AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, yazılı bir açıklama yaparak, Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik yapılan Sayıştay denetimlerinde ortaya çıkarılan usulsüzlüklere dikkat çekti, tepki gösterdi.

Kanunlar gereği tüm belediyeler ve belediyelerin iştiraki olan şirketlerin Sayıştay’ın denetimine tabi olduğunu dile getiren Durmaz, “Bu bağlamda Merkezefendi Belediyesi’nin 2022 yılına ait Sayıştay raporu da kasım ayında yayımlanmıştır. Sayıştay raporu maalesef ki Merkezefendi Belediyesi’ndeki iş bilmezliği, usule aykırılıkları ve yolsuzlukları ortaya çıkarmıştır. Raporu inceldiğimizde 35 sayfalık raporun 17 sayfasında Merkezefendi Belediyesi’nin yapmış olduğu usulsüzlükler ve kanuna aykırılıklar sıralanmıştır” dedi.

Durmaz, raporda tespit edilen usulsüzlükleri söyle sıraladı:

* Taşınmazlar üzerinde yapılan denetimde, Kamu İdaresi adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların değer tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediği görülmüştür.
* Yapılan incelemede, Kamu İdaresi adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların değerlerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarının da güncel değerleri yansıtmadığı tespit edilmiştir.
* 2022 yılı mali tabloları ve eki belgelerin incelenmesinde; İdare tarafından kiralanan ve kadın yaşam merkezi olarak kullanılan taşınmaz için yapılan 68.329,00 TL değer artırıcı nitelikteki harcama ile eğitim ve kurs merkezi olarak kullanılan taşınmaz için yapılan 63.600,00 TL değer artırıcı nitelikteki harcamanın 264 Özel Maliyetler Hesabı’na kaydedilmeksizin doğrudan 630 Giderler Hesabı kullanılmak suretiyle giderleştirildiği tespit edilmiştir. Bu durum mali tablolarda, 264 Özel Maliyetler Hesabı’nın 131.929,00 TL kadar eksik ve 630 Giderler Hesabı’nın bu tutar kadar fazla görünmesine sebebiyet vermekte Kamu İdaresi’nin 2022 yılı mali tabloları ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; Belediye’ye alınan bazı ilk madde ve malzemelerin tüketildiği halde muhasebe kayıtlarında izlenmeye devam edildiği görülmüştür.
* Kamu İdaresinin sözleşmelere dayanarak giriştiği taahhütlerinin ve bunların yerine getirilen kısımlarının muhasebeleştirilmemesi nedeniyle Belediye bilançosunun söz konusu yüklenimlere ilişkin doğru bilgi sunmadığı görülmüştür.
* Yapılan incelemede, yüklenmeye girişilen 49 adet taahhüt işleminin yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, mali tablolarda 176.590.364,67 TL olarak izlenmesi gerekirken 180.277.883,70 TL olarak izlendiği tespit edilmiştir. Aradaki 3.687.519,03 TL’lik farkın; devredilen bir sözleşmenin kalan taahhüdünün 8.147.242,83 TL tutarında eksik muhasebeleştirilip kayıtlara alınmamasından, başka bir sözleşmenin hak ediş tutarı yerine sadece nakit ödeme yapılan tutar kadarının kayıtlardan çıkışının yapılarak hakediş tutarı olan 11.561.027,03 TL’nin izlenmeye devam edilmesinden, başka bir sözleşmede ise yüklenici tarafından yerine getirilen ve ödemesi yapılmış olan taahhüt karşılığının 273.734,83 TL’sinin kayıtlardan çıkışının yapılmayarak bu hesaplarda izlenmeye devam edilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.
* Yapılan incelemede, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alımlardan; temizlik araç ve gereçleri alımı için ödenen 1.000.796,20 TL, temizlik malzemeleri alımı için ödenen 1.323.545,00 TL, ilaç alımı için ödenen 166.799,50 TL, küçük el aletleri alımı için ödenen 27.429,36 TL, haşere ilacı alımı için ödenen 12.960,00 TL, kaplayıcı alımı için ödenen 24.750,00 TL, yangın söndürme cihazı alımı için ödenen 20.707,20 TL ve giyecek alımı için ödenen 400,00 TL olmak üzere toplam 2.577.387,26 TL tutarındaki KDV’nin indirim konusu yapılarak 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı’na kaydedildiği; bunun hesaplanan KDV’den mahsup edilmesi nedeniyle toplam devreden KDV tutarlarının arttığı ve 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı’nın bu tutar kadar fazla göründüğü tespit edilmiştir. Ayrıca bu husus, taşınır hesapları ile bilançoda, satın alınan malların maliyetlerinin ödenen KDV tutarları kadar eksik gösterilmesine de sebep olmaktadır.
* Yapılan incelemede, mal alımları için bütçeye konulan ödeneğin 110.054.076,61 TL, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendine göre yapılan mal alımları toplamının ise 33.795.399,71 TL olduğu ve mevzuatın öngördüğü %10’luk sınırın %30,71 olarak Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı tespit edilmiştir.
* Kamu İdaresi tarafından sürekli işçi kadrosunda istihdam edilen personele, mevzuatla belirlenen süreyi aşacak şekilde fazla mesai yaptırıldığı görülmüştür.
* Kamu İdaresi tarafından çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu görülmüştür.
* Merkezefendi Belediyesi Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği’nin Sayıştay Görüşü Alınmadan Yürürlüğe Konulması
* Belediye tarafından çıkarılan Merkezefendi Belediyesi Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği’nin Sayıştay’ın istişari görüşü alınmadan kabul edilerek yürürlüğe konulduğu görülmüştür.
* Bütçe İçi İşletme Adına Yapılan Harcamalarda Belediye Hesaplarının Kullanılması ve Bunlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Hatalı Olması
* Bütçe İçi İşletmenin iktisadi ve ticari işler için kullanılan ödeneğinin muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuatta belirtilen şekliyle yapılmadığı ve yapılan harcamaların Belediyeye ait banka hesapları kullanılmak suretiyle gerçekleştirildiği görülmüştür.
* Yapılan incelemede; 2022 yılında yapılan toplam 611.004,00 TL maliyetli ekmek satış büfelerinin ve 122.000,20 TL tutarındaki ekmek kasalarına ilişkin taşınır işlem fişleri düzenlenmediği ve bunların mali tablolarda izlenmediği tespit edilmiştir.
Yapılan incelemede; Belediye tarafından Bütçe İçi İşletmede makine üretiminde kullanılmak amacıyla alınan hırdavat malzemesi için toplamda ödenen 247.800,00 TL, elektrik panosu ve kontrol yazılımı için ödenen 495.600,00 TL, karkas şase ve kaide için ödenen 505.276,00 TL ve pişirme, kırıcı ve pelet makinesi saç metal ve güvenlik ekipmanı alımı için ödenen 250.632,00 TL olmak üzere toplamda 1.499.308,00 TL tutarındaki ilk madde ve malzemenin 15 Stoklar bölümünde bulunan ilgili hesaplara kaydı yapılmadan ve taşınır işlem fişi düzenlenmeksizin, 630 Giderler Hesabı kullanılarak gider olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Ayrıca yukarıda sayılan alımlar Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 10/a-1 hükmünde belirtilen maddeler arasında bulunmamaktadır.

A) Bütçe İçi İşletme İçin Gerçekleştirilen Alımlardan Kamu İhale Kanununa Aykırı Olanlar Bulunması

Bütçe İçi İşletmenin üretim faaliyetlerinde kullanılan toplam 1.734.546,00 TL tutarındaki bazı malların Kamu İhale Kanununa aykırı olarak açık ihale yapılmaksızın satın alındığı görülmüştür.
Yapılan incelemede;
a) Toplam tutarı 495.600,00 TL olan hırdavat malzemesi alımlarının aynı firmadan iki eşit parçaya bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle alındığı,
b) Toplam tutarı 733.370,00 TL olan elektrik panosu ve kontrol yazılımı alımlarının aynı firmadan üç parçaya bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle alındığı,
c) Toplam tutarı 505.576,00 TL olan karkas şase ve kaide alımlarının aynı firmadan iki parçaya bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle alındığı, tespit edilmiştir.

Mezkûr alımların yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin aksine, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek gerçekleştirildiği görülmüş olup kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını teminen; idarenin doğrudan temin yöntemi ile alım yapmasına lüzum bırakılmayacak şekilde ihale süreci için gerekli olan süreler de göz önünde bulundurularak, açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede;
a) Alıma esas teknik şartnamede, çeşitli evsafta toplam 33.539 adet malzemenin tarif edildiği, toplam tutarı KDV dahil 247.800,00 TL olan faturada malın nev’ine ve miktarına ilişkin açıklamada sadece 70.000,00 TL birim fiyatlı 3 adet “hırdavat malzemesi” şeklinde açıklama bulunduğu,
b) Alıma esas teknik şartnamede çeşitli evsafta toplam 9 adet malzemenin tarif edildiği, toplam tutarı KDV dahil 247.800,00 TL olan faturada malın nev’ine ve miktarına ilişkin açıklamada sadece 70.000,00 TL birim fiyatlı 3 adet “elektrik panosu ve kontrol yazılımı” şeklinde açıklama bulunduğu,
c) Alıma esas teknik şartnamede çeşitli evsafta toplam 9 adet malzemenin tarif edildiği, toplam tutarı KDV dahil 252.756,00 TL olan faturada malın nev’ine ve miktarına ilişkin açıklamada sadece 71.400,00 TL birim fiyatlı 3 adet “999.01.03 karkas şase ve kaide” şeklinde açıklama bulunduğu,
d) Alıma esas teknik şartnamede çeşitli evsafta toplam 9 adet malzemenin tarif edildiği, toplam tutarı KDV dahil 247.800,00 TL olan faturada malın nev’ine ve miktarına ilişkin açıklamada sadece 210.000,00 TL birim fiyatlı 1 adet “elektrik panosu ve kontrol yazılımı” şeklinde açıklama bulunduğu,
e) Alıma esas teknik şartnamede çeşitli evsafta toplam 9 adet malzemenin tarif edildiği, toplam tutarı KDV dahil 252.520,00 TL olan faturada malın nev’ine ve miktarına ilişkin açıklamada sadece 214.000,00 TL birim fiyatlı 1 adet “karkas şase ve kaide” şeklinde açıklama bulunduğu, ancak alıma esas teknik şartnamede toplamda 9 adet malzeme tarif edildiği, tespit edilmiştir.

B) Bütçe İçi İşletme Tarafından Üretildiği Belirtilen Makine ve Teçhizatın Üretim Sahasının Bulunmaması
Bütçe İçi İşletmenin ticari faaliyetleri kapsamında ilgili kayıtlarda makine üretimi gerçekleştirdiği belirtilmiş olmasına rağmen, yapılan incelemede bu ürünlerin nerede ve ne şekilde üretildiğine dair herhangi bir kayda veya fiziki üretim sahasına rastlanılmamıştır.
Yapılan incelemede; hayvan maması üretim makinesi üretiminde kullanılmak üzere 12 adet faturada çeşitli hırdavat malzemesi, 29 adet elektrik panosu ve kontrol yazılımı, 14 adet karkas şase ve kaide ve 207 adet sac metal ve güvenlik ekipmanları şeklinde ilk madde ve malzemesi satın alındığı tespit edilmiştir.
07.02.2022 tarih ve 29 karar numaralı Merkezefendi Belediyesi Meclis Kararı’nda; kırıcı, pişirme, pelet ve vakumlama makinelerinin satış fiyatlarının, 08.08.2022 tarih ve 117 karar numaralı Merkezefendi Belediyesi Meclis Kararı’nda; pişirme, pelet, vakumlama ve fırın kurutma makinelerinin satış fiyatlarının belirlendiği saptanmıştır. İşletmenin üretim faaliyeti Merkezefendi Belediyesi Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği ve ilgili OLUR’larda belirtilmiş olmasına rağmen yapılan incelemeler neticesinde bu makinelerin nerede ve ne şekilde üretildiğine dair herhangi bir üretim tesisine rastlanmamıştır.
* Belediye Meclisi tarafından belirlenen fiyatlardan Bütçe İçi İşletme tarafından yıl içinde toplamda 17 adet makinenin satışının yapıldığı görülmüştür. Ancak, 2022 yılında satılan 17 adet makinenin ne şekilde üretildiğine dair herhangi bir bilgi, belge veya fiziki tesise ilişkin tespit bulunmamaktadır.

EKMEK BÜFELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İSTİHDAM YÖNTEMİNİN USULE AYKIRI OLMASI
Bütçe İçi İşletme dâhilinde işletilen ekmek büfelerinde sürekli biçimde çalıştırılan personelin, mevzuatta öngörülen istihdam yöntemlerinin aksine günlük gider pusulası düzenlenmek suretiyle istihdam edildiği görülmüştür.
Yapılan incelemede; Bütçe İçi İşletmenin iş faaliyeti kapsamında bulunan ekmek satış büfelerinde çalıştırılan 14 adet personelin; yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak, çalıştırıldıkları her gün için düzenlenen gider pusulalarıyla sabit bir bedel ödenmek suretiyle, 30 günü aşan sürelerle ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bunlar ile ilgili herhangi bildirimde bulunulmaksızın, sigortasız bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilmiştir.

Bu bulguların raporun özetinin özeti olduğuna dikkat çeken Durmaz, “Liste Merkezefendi Belediyesi’nin içler acısı halini ortaya koymaktadır. Halk Ekmek Büfelerinde çalıştırılan işçilerin SGK bildirimini yapmayan sigortasız işçi çalıştıran, ihale kanununa aykırı hareket eden, sokak hayvanlarına mama üreteceğini söyleyip mama makinesi imalatı yaptığını iddia edip bu makinelerin nerede üretildiği bile belli olmayan ve bu konuda devleti yanıltmaya kalkan adeta facia bir belediye ile karşı karşıyayız. AK Parti döneminde Ornaz Vadi Park, MKM Kültür Merkezi, Kütüphane ve şu anda sayamayacağımız sayıda büyük eserler, alt ve üst yapısı ile Denizli’nin en güzel Belediyesi haline getirdiğimiz Merkezefendi şu anda maalesef ki borç batağında, Merkezefendi’nin hiçbir temel sorununu çözemeyen, başladığı işleri bitiremeyen klasik CHP belediyeciliği olan çöp, çukur ve çamur ile vatandaşımızı baş başa bırakan bir hale gelmiş durumdadır. Merkezefendi’nin son 4 buçuk senesinin karnesi işte karşımızdadır. Ancak sayılı gün çabuk geçer sözü gereğince 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Cumhur ittifakı olarak vatandaşımızın büyük teveccühü ile Merkezefendi Belediyesi’ne Ak Parti bayrağını dikip Merkezefendi de Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlattığı hizmet siyasetini Merkezefendili vatandaşlarımıza yaşatacağız” dedi.

Yorumlar

Vmem   -  Bağlantı 17 Aralık 2023, 11:51

En azından şöyle personel alındı. Şu kadar sürede başka görevlere getirilmiş gıbı bır ayrıntıya rastlamıyoruz..

basicman   -  Bağlantı 16 Aralık 2023, 15:02

çok güzel muhalefet anlayışı böyle olmalı,bu herkese örnek olmalı ve diğer belediyelerinde sayıştay raporları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı