REKLAMI GEÇ

Varlık barışında son gün 31 Aralık

Varlık barışında son gün 31 Aralık

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Ali İhsan Tunçağıl, varlık barışında son günün 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, vergi mükelleflerini uyardı.

/ DENİZLİHABER / 16 Aralık 2009 Çarşamba, 18:35

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Ali İhsan Tunçağıl, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin, 1. ve 2. fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süresinin son gününün 31 Aralık olduğunu hatırlattı.

Varlık barışında, sürenin 31 Aralık’a kadar uzatıldığını hatırlatan Tunçağıl, “Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 01/06/2009 tarihi itibariyle yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31/12/2009 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedel üzerinden banka veya aracı kurumlara ya da vergi dairelerine; Gelir veya Kurumlar vergisi mükelleflerince 01/06/2009 tarihi itibariyle yurt içinde sahip olunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar ise 31/12/2009 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedel üzerinden sadece vergi dairelerine beyan edilebilecektir” dedi.

Mükelleflerin, elektronik ortamda da beyanda bulunabileceklerini vurgulayan Tunçağıl, “Ancak, yıllık gelir vergisi veya yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, bu kanun uyarınca verecekleri beyannamelerini de elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Beyan ettikleri bu varlıkları nedeniyle 01.01.2008’den önceki dönemler için hiçbir şekilde haklarında inceleme ve araştırma yapılmayacaktır” diye konuştu.

Tunçağıl, “5917 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası, kanun kapsamında beyan edilen varlıklar dışında herhangi bir nedenle 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak 19/06/2009 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ile 01/01/2008 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin yapılacak vergi incelemeleri kanun kapsamında değerlendirilmeyecek, vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları üzerinden gerekli tarhiyatlar yapılacak ve bulunan matrah farklarından, bu kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tutarların mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır. Getirilen en önemli değişiklik; indirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup imkânı tanınmış olmasıdır. Buna göre indirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olacaktır. İndirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, yüzde 18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Öte yandan, 09.12.2009 tarihli, 2009/2 Seri Nolu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi’nde; zamanaşımına uğrayacak 2004 takvim yılına ilişkin tarhiyatlarda mahsup uygulaması hakkında açıklamalara yer verilmiştir” dedi.

Tunçağıl, “31 Aralık 2009 tarihinde zamanaşımına uğrayacak olan 2004 takvim yılına ilişkin olarak yapılan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farklarından, anılan kanun uyarınca bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesinin gerekmesi halinde, söz konusu döneme ilişkin olarak düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, öncelikle hakkında inceleme yapılan mükelleflerce 5811 sayılı kanun kapsamında bildirim veya beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, yerine getirilmesi 31 Aralık 2009 tarihi sonrasına sarkan, bildirilen veya beyan edilen yurt dışı varlıkların Türkiye’ye transfer edilmesi, beyan edilen yurt içi varlıklara ait fon hesabının sermayeye eklenmesi ve bildirim veya beyanlar üzerine tarh edilen vergilerin vadesinde ödenmesi şartları dışında, mahsup uygulaması için gerekli olan diğer şartların sağlanıp sağlanmadığı hususları da tespit edilecektir” dedi.

Tunçağıl, “İç genelge uyarınca, 2004 hesap dönemine ilişkin olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre önerilen tarhiyatlar üzerine, vergi dairelerince herhangi bir mahsup işlemi yapılmaksızın tarh edilen vergilerin kesinleşmesi halinde , yurt dışı varlığın süresi içinde Türkiye’ye transfer edilmesi, tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve beyan edilen varlıklara ilişkin özel fon hesabına alınan tutarların 6 ay içinde sermayeye ilave edilmesi şartı aranacaktır. 2004 hesap dönemine ilişkin olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre önerilen tarhiyatlar üzerine, mükelleflere tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmayacaktır. Mükelleflerin tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunması halinde de, mahsup imkanından yararlanılabilmesi için gerekli olan şartlar gerçekleşmeden herhangi bir mahsup uygulaması yapılamayacaktır. Söz konusu döneme ilişkin olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre önerilen tarhiyatlar üzerine, vergi dairelerince herhangi bir mahsup işlemi yapılmaksızın gerçekleştirilen tarhiyatların mükelleflerce dava konusu yapılması halinde, mahkeme kararının kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın düzeltme işleminin yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

Tunçağıl, “5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süresinin son günü, 31/12/2009 tarihi olduğu dikkate alındığında, bu tarihe kadar gerekli bildirim ve beyanda bulunmak suretiyle vergi incelemelerindeki sorumluluktan kurtulma hakkından yararlanmaları mükelleflerimizin menfaatlerinedir. Bu uygulamaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi ve beyan başvurusu için Vergi Dairesi Başkanlığımıza, tüm vergi dairesi ve mal müdürlüklerimize yapılacak müracaatlar, 31 Aralık 2009 mesai saati sonuna kadar kabul edilecektir” dedi.

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı